Terma & Syarat
 • Perkataan dan istilah berikut, apabila digunakan dengan Terma dan Syarat ini, hendaklah mempunyai makna berikut, melainkan konteksnya jelas menunjukkan sebaliknya.
 • “Anda”: Pengguna Laman Web.
 • “Akaun Pemain”: Akaun peribadi yang dibuka oleh individu dan dikekalkan dengan Slots33 untuk membolehkan orang itu bermain permainan di Laman Web.
 • “Perisian”: Sebarang program, fail data atau sebarang kandungan lain yang diperoleh daripadanya, yang perlu dimuat turun, diakses atau digunakan oleh anda, untuk membolehkan anda menggunakan dan mengakses Laman Web dan perkhidmatan yang ditawarkan.
 • “Permainan”: Sistem perjudian internet di Laman Web serta perkhidmatan dan aktiviti perjudian yang berkaitan seperti yang ditawarkan dan disenaraikan di Slots33 termasuk tetapi tidak terhad kepada, kasino dalam talian dan/atau slot dalam talian dan/atau sebarang permainan lain, jika berkenaan.
 • “Peranti”: Sebarang peranti akses aplikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer peribadi, komputer riba, telefon bimbit, pembantu digital peribadi, telefon PDA, peranti pegang tangan yang digunakan untuk penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan.
 • "Perkhidmatan": Perisian dan Permainan Laman Web.
 • Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini di Slots33 (selepas ini setiap satu secara berasingan dan bersama-sama secara kolektif dirujuk sebagai “Slots33”, “Syarikat”, “Laman Web”, “Laman”, “Kami” atau “Kita”), anda memperakui bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, dan bahawa anda secara sah mengakui telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak seharusnya mendaftar atau membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama-sama dengannya.
 • Semua maklumat produk, pendaftaran di Laman Web dan penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh Slots33 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
 • Terma dan Syarat ini mewakili perjanjian yang lengkap, muktamad dan eksklusif antara pengguna dan Slots33. "Terma dan Syarat" ini menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan persefahaman terdahulu antara pengguna dan Slots33. Anda mengesahkan bahawa, dengan bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada mana-mana perwakilan kecuali setakat yang sama telah dinyatakan secara nyata sebagai perwakilan dalam Terma dan Syarat ini.
 • Slots33 berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan tersebut akan berkuatkuasa serta-merta sebaik sahaja diterbitkan dalam bahagian "Terma dan Syarat" Laman Web. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menyemak Terma dan Syarat secara tetap. Penggunaan berterusan mana-mana perkhidmatan Laman Web selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada Terma dan Syarat akan membentuk pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
 • Kami berhak untuk memindahkan, menyerahkan, dan mensublesenkan atau mencagarkan Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada mana-mana orang tanpa notis dan anda akan dianggap bersetuju dengan penyerahan hak tersebut.
 • Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk meminta mana-mana pengguna untuk memberikan kami bukti identiti dan umur sebagai prasyarat sebelum pengguna dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam atau menggunakan mana-mana perkhidmatan Slots33.
 • Slots33 berhak untuk menambah permainan atau fungsi baru pada Laman Web atau untuk memulakan, menghentikan, menyekat akses kepada atau mengubah suai mana-mana permainan atau fungsi pada bila-bila masa.
 • Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di Laman Web, peruntukan seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini akan diutamakan.
 • Sekiranya Terma dan Syarat Laman Web diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 • Slots33 memberikan kepada anda hak peribadi, bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk menggunakan Perisian pada peranti anda, semata-mata untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan sepenuhnya. Penggunaan Perisian oleh anda tidak memberi anda pemilikan sebarang hak harta intelek Perisian tersebut.
 • URL laman web Slots33, bersama-sama dengan tanda dagangan, perkhidmatan dan/atau nama tanda dagangan lain adalah milik Slots33 dan/atau pemberi lesen. Selain itu, sebarang kandungan lain di Laman Web, termasuk imej, gambar, grafik, gambar foto, animasi, video, audio, angka, teks, dsb. ("Maklumat") semuanya adalah milik Slots33 dan/atau pemberi lesen kami dan bertujuan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja.
 • Anda tidak boleh dalam apa-apa cara atau dengan apa cara sekalipun menyesuaikan, menyalin, mengubah suai, mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, memaparkan, melaksanakan secara terbuka, menyiarkan, menerbitkan, menghantar, menjual, menyewa, memajak atau melesenkan atau sebaliknya berkomunikasi atau menjadikan Perisian dan/atau Maklumat tersebut tersedia kepada mana-mana orang lain, laman web atau pada mana-mana media dan/atau peranti lain tanpa kebenaran kami terlebih dahulu.
 • Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat yang disediakan di Laman Web dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan bentuk hak intelektual dan proprietari yang lain. Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat di Laman Web adalah dimiliki oleh, dilesenkan kepada dan/atau dikawal oleh Slots33 dan/atau pemberi lesen kami. Anda mengakui bahawa anda tidak memperoleh sebarang hak, kepentingan atau lesen kepada Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat tersebut melalui penggunaan Laman Web oleh anda.
 • Untuk meletak taruhan atau bermain permainan di Laman Web kami, anda akan dikehendaki membuka satu akaun dengan Slots33. Anda dikehendaki untuk memberikan butiran peribadi yang sahih dan tepat seperti emel, nombor telefon, nama penuh, jantina dan tarikh lahir. Sekiranya Slots33 menentukan bahawa sebarang maklumat yang diberikan oleh Pemain adalah palsu, Slots33 berhak untuk menggantung akaun Pemain tersebut bersama dengan semua kredit tunai yang berkenaan. Akaun akan kekal digantung sehingga Slots33 telah menentukan mengikut budi bicara mutlaknya bahawa maklumat Pemain tersebut adalah sahih dan tepat.
 • Anda hanya dibenarkan untuk mempunyai satu akaun dengan Slots33 dan butiran peribadi yang dibekalkan untuk akaun ini akan disahkan melalui proses pengesahan kami. Jika berbilang akaun untuk satu Pemain ditemui, Slots33 berhak untuk menahan sebarang baki bonus tertunggak dan/atau menggantung akaun peribadi tambahan tanpa sebarang amaran.
 • Slots33 berhak untuk meminta bukti identiti Pemain yang mencukupi pada bila-bila masa. Bukti tersebut mesti membuktikan secara sah maklumat peribadi Pemain, butiran pembayaran dan/atau sebarang maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk lulus pemeriksaan keselamatan yang berkenaan.
 • Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah dan sesuai untuk memastikan bahawa sebarang maklumat peribadi yang dikumpul daripada Pemain dirahsiakan. Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi Pemain mengikut Dasar Privasi kami, yang dinyatakan sepenuhnya di Laman Web kami. Slots33 berhak untuk meminda Dasar Privasi pada bila-bila masa.
 • Slots33 berhak untuk menolak keahliannya kepada mana-mana pemohon dan menggantung hak istimewa untuk bermain yang dimiliki oleh Pemain sedia ada tanpa sebab mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Selepas pendaftaran akaun Pemain berjaya, anda terikat dan bersetuju dengan penerimaan terma dan syarat dalam Perjanjian ini (dan pindaannya), serta semua peraturan permainan di Slots33.
 • Penggunaan komersial Slots33 adalah dilarang sama sekali. Pemain dibenarkan untuk bermain di Slots33 hanya untuk tujuan perseorangan dan peribadi.
 • Sebelum meletak taruhan, Pemain bertanggungjawab untuk mengesahkan undang-undang mengenai perjudian yang mengawal tempat di mana Laman Web ini digunakan. Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk mengenalpasti undang-undang yang berkuatkuasa dalam bidang kuasa anda. Anda bertanggungjawab ke atas sebarang akibat yang mungkin disebabkan oleh tidak mengenalpasti kesahihan perjudian online dalam bidang kuasa anda.
 • Anda dengan jelas menyedari hakikat bahawa terdapat risiko kehilangan wang melalui penggunaan Laman Web ini dan anda menerima tanggungjawab penuh untuk sebarang kerugian tersebut. Anda dengan ini menerima bahawa Slots33 berhak untuk mengehadkan dan/atau menolak mana-mana taruhan anda. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian mengenai satu taruhan atau kemenangan, keputusan Slots33 adalah muktamad dan mengikat.
 • Pemain harus bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran dan/atau kos yang ditanggung, serta melapor dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkuat kuasa semasa menggunakan mana-mana perkhidmatan Slots33.
 • Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa anda memahami peraturan dan prosedur permainan yang ditawarkan di Laman Web ini sebelum anda bermain mana-mana permainan tersebut.
 • Terma-terma ini merujuk kepada istilah pertaruhan dan perjudian tertentu. Sekiranya anda tidak pasti tentang maksud bagi sebarang istilah pertaruhan atau perjudian, anda seharusnya menghubungi sokongan Slots33 dan menahan diri daripada meletakkan taruhan atau bermain sebarang permainan dalam apa jua keadaan sehingga anda yakin bahawa anda memahami sepenuhnya istilah pertaruhan atau perjudian yang berkaitan.
 • Anda tidak boleh memindahkan, menjual atau mencagarkan akaun dan hak anda di bawah Perjanjian ini kepada orang lain, fidusiari atau mana-mana pihak ketiga, syarikat, individu asli atau sah, yayasan dan/atau persatuan.
 • Setiap Pemain bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga keperibadian dan keselamatan nama pengguna dan kata laluan akaunnya sendiri. Setiap Pemain Slots33, tanpa pengecualian, tidak seharusnya mengizinkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa had, mana-mana kanak-kanak di bawah umur, daripada mengguna atau mengguna semula akaun Slots33nya, daripada mengakses dan/atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari laman web Slots33 serta daripada menerima sebarang hadiah. Pemain bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan/atau kerugian yang ditanggung sendiri atau ditanggung melalui pihak ketiga pada akaun Slots33nya.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab jika anda mendedahkan nama pengguna, kata laluan atau nombor akaun kepada pihak lain. Sekiranya pihak ketiga mengetahui nama pengguna, kata laluan atau nombor akaun anda, maka taruhan yang diletak oleh pihak ketiga tersebut akan dianggap sah. Anda seharusnya menghubungi kami dalam sebarang keadaan di mana anda percaya bahawa akaun pemain anda telah terjejas.
 • Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan kepada kami adalah tepat dan terkini pada setiap masa, serta memaklumkan kami mengenai sebarang perubahan secepat mungkin. Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan akaun anda digantung jika terdapat sebarang pemeriksaan pengesahan rutin yang menunjukkan perbezaan atau percanggahan yang tidak disedari kami.
 • Pemain tidak boleh melakukan apa-apa tindakan atau mempamerkan sebarang kelakuan yang merosakkan reputasi Slots33 atau mana-mana pembekal perkhidmatan lain yang berkaitan.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyemak secara berkala untuk sebarang perubahan dan/atau pengemaskinian kepada Terma dan Syarat ini. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk memberitahu anda tentang pindaan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan dan/atau pengemaskinian kepada Terma dan Syarat, anda hendaklah segera berhenti menggunakan Laman Web ini dan semua perkhidmatannya.
 • Anda bertindak bagi pihak anda sendiri.
 • Anda tidak dihadkan oleh sebarang kapasiti undang-undang yang terhad.
 • Anda tidak didiagnosis atau dikelaskan sebagai penjudi kompulsif.
 • Anda tidak berumur di bawah 18 tahun atau umur yang sah untuk aktiviti perjudian di bawah undang-undang bidang kuasa yang terpakai kepada anda, yang mana lebih besar.
 • Anda tidak menggunakan Laman Web dan akaun pemain anda untuk tujuan komersial.
 • Semasa membuka akaun Pemain, anda tidak memberikan sebarang maklumat atau membuat sebarang kenyataan kepada kami yang tidak benar, palsu, tidak betul atau mengelirukan.
 • Semua butiran yang anda berikan atau telah berikan semasa proses mendaftar dengan Laman Web adalah tepat dan anda akan terus mengemas kini butiran tersebut sekiranya terdapat sebarang perubahan.
 • Butiran akaun bank yang diberikan oleh anda adalah milik pemegang akaun berdaftar dan akaun tersebut tidak dilaporkan sebagai bermasalah atau digodam atau disekat.
 • Nama pengguna dan kata laluan akaun pemain anda disimpan dengan selamat, sulit dan dilindungi daripada akses atau penggunaan yang tidak dibenarkan.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas nama pengguna dan kata laluan akaun pemain anda yang digunakan di Laman Web dan/atau melalui mana-mana peranti yang disambungkan penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh Slots33, tidak kira sama ada akses dan/atau penggunaan tersebut dibenarkan oleh atau diketahui oleh anda atau tidak.
 • Anda menyedari sepenuhnya hakikat bahawa terdapat risiko kerugian wang melalui penggunaan Laman Web.
 • Anda tidak mendepositkan dana yang berasal daripada sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dan/atau tidak dibenarkan.
 • Anda tidak terlibat dalam aktiviti jenayah dan/atau berniat untuk menggunakan akaun Pemain berhubung dengan aktiviti tersebut.
 • Anda tidak menggunakan atau berniat untuk menggunakan atau berniat untuk membenarkan mana-mana orang lain menggunakan Laman Web dan akaun Pemain untuk sebarang aktiviti yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penipuan atau pengubahan wang haram, di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa anda dan undang-undang yang terpakai kepada kita.
 • Anda tidak bersubahat atau cuba bersubahat atau berniat untuk mengambil bahagian, secara langsung atau tidak langsung, dalam sebarang skim pakatan sulit dengan mana-mana pemain lain dalam perjalanan mana-mana permainan yang anda mainkan atau akan bermain di Laman Web.
 • Anda bukan salah seorang daripada pegawai, pengarah, pekerja, perunding atau ejen kami, mahupun salah seorang daripada sekutu atau anak syarikat kami, atau pembekal atau penjual, dan anda juga bukan ahli keluarga terdekat orang tersebut.
 • Anda tidak pernah memegang akaun Pemain sebelum ini yang digantung atau ditamatkan sama ada oleh kami atau oleh mana-mana pengendali perjudian online lain, atau dicaj balik sebarang wang melalui akaun Pemain.
 • Anda tidak mengganggu pengguna lain daripada menggunakan Laman Web dan perkhidmatannya.
 • Anda tidak meminta atau dalam apa-apa cara cuba mendapatkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan pengguna lain Laman Web.
 • Anda tidak menceroboh masuk, mengakses atau cuba menceroboh masuk atau mengakses atau dengan cara lain memintas keselamatan Laman Web.
 • Anda tidak memuat naik atau mengedarkan sebarang bahan yang mengandungi virus, data yang rosak atau apa-apa yang boleh menjejaskan prestasi peranti yang disambungkan, Laman Web dan perkhidmatannya.
 • Anda tidak menyiarkan atau menghantar sebarang kandungan atau bahan yang menyalahi undang-undang, mengganggu, menyalahguna, mengancam, memfitnah, lucah, tidak senonoh, menghasut, perkauman, pornografik atau kesat ke Laman Web dan/atau peranti yang disambungkan.
 • Pemain mesti bertaruh daripada dana yang telah didepositkan ke dalam akaun Pemain masing-masing. Selepas berjaya mendepositkan dana ke dalam akaun, jumlah taruhan mestilah bersamaan atau melebihi amaun yang didepositkan. Kegagalan untuk mematuhi akan menyebabkan kegagalan untuk memohon sebarang pengeluaran, oleh itu adalah dinasihatkan untuk Pemain membuat pendepositan berdasarkan permintaan.
 • Slots33 tidak boleh dan tidak akan membatalkan taruhan mana-mana akaun Pemain sebaik sahaja ia telah disahkan, melainkan taruhan tersebut diisytiharkan terbatal atau terdapat keadaan yang melibatkan kesilapan keputusan atau penyelesaian atas sebab yang tertera di dalam Terma & Syarat ini.
 • Semua taruhan yang disahkan dianggap sah walaupun sistem tidak berfungsi atau terputus sambungan atas apa-apa sebab sekalipun. Sekiranya berlaku kegagalan sistem, Slots33 berhak untuk mengisytiharkan mana-mana atau semua taruhan terbatal.
 • Tiada taruhan dibenarkan selepas permainan bermula dan/atau keputusan taruhan telah diumumkan. Slots33 berhak untuk menolak taruhan tersebut tanpa sebarang notis terlebih dahulu kepada Pemain dan taruhan tersebut akan diisytiharkan terbatal. Slots33 juga berhak untuk menerima atau menolak semua atau sebahagian daripada taruhan tersebut. Jika, atas apa jua sebab sekalipun, sistem masih menerima taruhan secara tidak sengaja selepas permainan bermula, Slots33 berhak untuk membatalkan taruhan tersebut dan mengisytiharkannya terbatal.
 • Pemain mengakui bahawa mana-mana dan semua kemungkinan, indeks dan handicap adalah tertakluk kepada turun naik tanpa sebarang notis terlebih dahulu, dan perkara di atas hanya boleh ditentukan pada masa taruhan diterima. Jika sebarang ralat atau kegagalan sistem mengakibatkan ketidaktepatan kemungkinan, indeks dan handicap, taruhan yang diletakkan akan dianggap terbatal. Slots33 berhak (tetapi bukan kewajipan) untuk membuat usaha yang munasabah untuk menghubungi Pemain dan membenarkan Pemain untuk meletakkan taruhan lain dengan kemungkinan, indeks dan handicap yang betul.
 • Penggunaan mana-mana peranti elektronik, mekanikal, robotik atau mana-mana peranti sedemikian untuk membuat keputusan bermain secara automatik adalah dilarang sama sekali. Jika dikesan oleh Slots33 bahawa Pemain telah melanggar syarat ini, Tindakan yang boleh dan akan diambil termasuk melarang Pemain daripada promosi dan/atau bermain pada masa hadapan, merampas kemenangan bersih, dan menawarkan maklumat tersebut kepada pangkalan data pemain yang dihadkan industri kasino. Kami berhak untuk membatalkan dan menolak sebarang taruhan yang diletakkan oleh pemain yang disyaki taruhan tidak normal/tidak teratur atau penggunaan kecerdasan buatan (bot).
 • Slots33 melarang sekeras-kerasnya mana-mana Pemain daripada meletakkan taruhan berulang pada permainan yang sama pada bila-bila masa.
 • Slots33 berhak untuk menerima atau menolak semua atau sebahagian daripada mana-mana taruhan yang diletakkan tanpa memberikan sebarang sebab..
 • Dana taruhan akan ditolak dari akaun Pemain masing-masing pada masa taruhan diletakkan, tanpa mengira bila keputusan tersebut ditentukan atau diumumkan. 7Slots tidak boleh dan tidak akan membayar balik taruhan yang telah diletakkan dalam permainan di mana taruhan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum diselesaikan atau diumumkan keputusan. Taruhan sedemikian akan diselesaikan segera selepas permainan tersebut selesai dan kemenangan, jika berkenaan, akan dikreditkan ke akaun Pemain masing-masing pada masa itu.
 • Amaun taruhan minimum dikenakan dan amaun tersebut bergantung pada Permainan/Produk tertentu.
 • Untuk Mix Parlay Sukan, had pertaruhan maksimum ialah MYR 1,000 setiap taruhan/tiket. Setiap taruhan/tiket mempunyai pembayaran maksimum sebanyak MYR 100,000.
 • Hanya taruhan sah yang diletakkan pada mana-mana permainan Live Kasino dan Sukan yang menjana pulangan menang atau kalah akan menyumbang kepada syarat perputaran.
 • Semua taruhan seri, taruhan yang dibatalkan atau tidak berlaku, atau taruhan atas kemungkinan kurang daripada Euro 1.50 atau Asia 0.5, atau taruhan yang diletakkan pada dua pihak yang bertentangan dalam satu permainan tidak akan diambil kira dalam pengumpulan perputaran anda.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan pada mana-mana permainan Roulette (semua variasi), serta 50% Permainan RNG & Slot akan dikira dalam syarat perputaran.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan pada mana-mana Permainan Ikan akan dikira dalam syarat perputaran.
 • Dengan menerima Terma dan Syarat ini, Pemain bersetuju bahawa Slots33 dan rekodnya akan menjadi kuasa muktamad dalam menentukan terma mana-mana taruhan yang diletakkan serta keadaan di mana taruhan tersebut dibuat.
 • Semua transaksi di Slots33 dijalankan dalam Ringgit Malaysia (MYR).
 • Transaksi pihak ketiga adalah dilarang sama sekali. Pendepositan dan pengeluaran hanya akan diluluskan di bawah nama akaun bank yang identitinya sama dengan profil yang didaftarkan dalam akaun Pemain.
 • Slots33 berhak untuk menentukan kaedah pembayaran yang ditawarkan untuk transaksi pendepositan dan pengeluaran. Pemain bersetuju bahawa Slots33 boleh mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan perkara yang menjadi transaksi yang layak berdasarkan setiap transaksi.
 • Slots33 tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang dana yang dikreditkan ke akaun Pemain secara silap. Kami berhak untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan dana sedemikan. Jika dana tersilap dikreditkan ke akaun anda, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memberitahu kami dengan segera tentang kejadian tersebut.
 • Slots33 berhak untuk menyemak rekod dan log transaksi dari semasa ke semasa, atas apa jua sebab sekalipun.
 • Kemenangan akan ditambah secara automatik ke akaun Pemain masing-masing, sebagaimana yang difikirkan sesuai. Kemas kini akaun Pemain ini bukan 'bukti kemenangan' dan/atau mungkin merujuk kepada dana yang telah dipindahkan (didebitkan) daripada Akaun anda masing-masing. Jika selepas semakan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, Slots33 berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap mana-mana akaun Pemain dengan sewajarnya.
 • Untuk sebarang pengeluaran, kemenangan akan dibayar melalui kaedah pembayaran yang ditentukan oleh Slots33.
 • Untuk membuat sebarang pengeluaran, anda mesti memenuhi syarat pertaruhan yang diperlukan untuk deposit dan bonus terlebih dahulu. Syarat pertaruhan akan dinyatakan secara khusus di bawah promosi individu. Manakala pendepositan tanpa promosi tertakluk kepada x1 perputaran sebelum pengeluaran.
 • Pemain tidak akan dapat mengeluarkan sebarang kemenangan sehingga semua syarat penyertaan untuk promosi individu telah dipenuhi.
 • Sebelum melepaskan atau meluluskan sebarang pengeluaran, Slots33 berhak meminta mana-mana Pemain untuk memberikan Pengurusan maklumat yang diperlukan seperti bukti Pengenalan Peribadi, salinan depan dan belakang kad kredit/kad debit, Pasport, Lesen Memandu, penyata bank terkini atau dokumentasi lain yang bersesuaian sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Slots33, mengikut budi bicara mutlaknya. Sekiranya Pemain gagal mematuhi sebarang permintaan keselamatan, Slots33 berhak untuk menganggap batal sebarang kemenangan dalam akaun Pemain.
 • Sebarang cukai dan yuran yang dikenakan ke atas sebarang kemenangan yang telah diberikan kepada anda serta semua pembayaran lain yang dibuat kepada Pemain masing-masing dianggap sebagai tanggungjawab Pemain sepenuhnya. Slots33 berhak untuk melaporkan dan menahan sebarang amaun daripada kemenangan Pemain untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang terpakai. Kemenangan tidak boleh dipindah, diganti atau ditebus untuk sebarang bentuk ganjaran lain.
 • Slots33 berhak untuk menahan pengeluaran jika akaun Pemain sedang disiasat untuk sebarang aktiviti penipuan. Sekiranya Pemain disyaki terlibat dalam sebarang penyalahgunaan bonus, penipuan, mengambil kesempatan yang tidak adil terhadap kami dan/atau aktiviti lain yang mencurigakan, Slots33 berhak untuk merampas bonus, kemenangan yang berkaitan dan/atau deposit daripada akaun Pemain tersebut.
 • Sekiranya mana-mana syarat tawaran atau promosi dilanggar, disalahgunakan dan tidak dipenuhi oleh pemegang akaun Pemain yang layak, atau jika terdapat sebarang bukti siri taruhan yang diletakkan oleh pelanggan atau kumpulan pelanggan, yang, disebabkan oleh bonus deposit atau sebarang tawaran promosi lain, menghasilkan keuntungan pelanggan yang dijamin, tanpa mengira keputusannya, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, Slots33 berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut semula bonus serta semua kemenangan tersebut. Di samping itu, untuk menampung kos pentadbiran dan yuran pemprosesan, Slots33 berhak untuk mengenakan caj pentadbiran ke atas Pemain dengan nilai yang boleh mencapai sehingga nilai bonus deposit.
 • Jika semasa bermain di Slots33, Pemain memenangi sejumlah wang yang dianggap oleh Pengurusan sebagai layak untuk publisiti, Pemain bersetuju untuk menyediakan dirinya untuk sebarang acara yang bersifat sedemikian seperti yang diaturkan oleh Slots33.
 • Mungkin terdapat keadaan di mana Slots33 dikehendaki untuk membekukan wang dalam akaun Pemain yang akan menghalang Pemain daripada menggunakan perkhidmatan di Laman Web, dan pada masa yang sama, membekalkan butiran Pemain yang berkaitan kepada pihak berkuasa, pengawal selia, pihak luar, dsb. yang berkenaan. Tindakan-tindakan ini akan diambil apabila Slots33 mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa akaun Pemain mungkin telah atau sedang digunakan untuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada, aktiviti-aktiviti berikut:
  • Pemain berumur di bawah 18 tahun
  • Penyalahgunaan bonus dan/atau promosi
  • Penipuan atau percubaan untuk menipu
  • Persuhabatan, kecurangan perlawanan atau sebarang bentuk penipuan
  • Pengubahan wang haram, termasuk di mana ini dikaitkan dengan pembiayaan pengganas
  • Menggugat integrity sukan atau acara dalam pasaran pertaruhan yang ditawarkan oleh Laman Web
  • Pemain cuba menggunakan produk atau perkhidmatan di luar wilayah yang boleh diterima Laman Web
 • Slots33 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan, membekukan dan melupuskan sebarang baki akaun, dan/atau menyahaktifkan akaun Pemain pada bila-bila masa jika Pemain melanggar mana-mana jaminan dan pernyataan yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini.
 • Sekiranya seorang Pemain mendaftarkan berbilang akaun dan salah satu akaun digantung atau diberhentikan atas sebarang sebab, Slots33 berhak untuk membekukan, menggantung atau menberhentikan semua akaun duplikasi lain serta membatalkan semua transaksi yang berkaitan dengan akaun tersebut.
 • Bermain Permainan secara automatik melalui penggunaan mana-mana perisian pihak ketiga dan sebarang bentuk manipulasi mana-mana Permainan atau mana-mana data akaun Pemain adalah dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan pemberhentian keahlian Pemain yang bersalah, pemadaman semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan/atau rampasan sebarang hadiah dan deposit tertunggak, serta pendakwaan sivil/jenayah terhadap Pemain yang bersalah. Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, Pemain bersetuju bahawa Slots33 mempunyai hak yang lengkap dan tidak terikat, berdasarkan budi bicaranya sendiri, untuk memberhentikan akaun mana-mana Pemain atas apa-apa sebab sekalipun, dan tanpa mengehadkan keumuman perkara yang dinyatakan di atas, sekiranya ia adalah daripada pendapat pihak Pengurusan bahawa penyertaan Pemain di Laman Web, atau pada mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip di mana Laman Web dikendalikan. Pemain dengan ini mengetepikan sebarang dan semua tindakan terhadap Slots33 sekiranya berlaku sebarang pemberhentian sedemikian.
 • Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, Pemain bersetuju bahawa Slots33 tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kerosakan, kerugian atau kecederaan akibat daripada gangguan, atau akses atau penggunaan lain yang tidak dibenarkan ke atas Laman Web atau akaun Pemain. Sebarang percubaan oleh mana-mana Pemain untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem Laman Web atau akaun Pemain, untuk mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau Permainan, atau untuk merosakkan atau melemahkan Laman Web atau Permainan dengan sengaja adalah tertakluk kepada pendakwaan sivil dan/atau jenayah dan akan mengakibatkan pemberhentian segera akaun Pemain serta pelupusan mana-mana dan semua hadiah yang Pemain mempunyai dan telah berhak mendapat.
 • Slots33 berhak untuk menggantung dan/atau memberhentikan akaun Pemain pada bila-bila masa jika dipercayai bahawa Pemain telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini atau telah bertindak dalam cara menipu, menggodam, menyerang, memanipulasi atau merosakkan semangat pertaruhan biasa. Sebarang kemenangan dan/atau pembayaran termasuk baki dalam akaun akan dianggap telah dilupuskan dan terbatal.
 • Sekiranya mana-mana Pemain didapati mengambil bahagian, atau cuba untuk mengambil bahagian, dalam strategi atau corak permainan yang Slots33, mengikut budi bicara mutlaknya anggap sebagai menyalahgunakan, Slots33 berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik balik kelayakan Pemain untuk sebarang promosi, kemenangan atau bonus, atau memberhentikan akses Pemain kepada Laman Web dan/atau menggantung akaun Pemain tersebut. Dalam keadaan sedemikian, selain daripada amaun deposit asal, Slots33 tidak akan diwajibkan untuk membayar balik sebarang dana yang mungkin ada dalam akaun Pemain.
 • Sebarang percubaan untuk bersubahat atau persubahatan sebenar antara dua atau lebih Pemain adalah dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan akaun Pemain yang disyaki diberhentikan segera. Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, Pemain bersetuju bahawa Slots33 boleh mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk memberhentikan akses mana-mana Pemain yang disyaki kepada perkhidmatan dan/atau menyekat akaun Pemain tersebut, sekiranya ia adalah daripada pengetahuan pihak Pengurusan bahawa Pemain tersebut berkongsi pengetahuan tentang permainan atau maklumat lain dengan mana-mana Pemain lain dengan percubaan untuk mendapatkan kelebihan yang tidak adil berbanding Pemain lain. Slots33 tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang dialami oleh Pemain akibat daripada aktiviti persubahatan atau haram mana-mana orang yang menggunakan produk atau perkhidmatan.
 • Pemain akan bertanggungjawab untuk membayar Slots33, atas permintaan, semua kos, caj atau kerugian yang dialami oleh Laman Web, akibat daripada sebarang aktiviti penipuan oleh Pemain. Ini termasuk sebarang kerugian langsung, tidak langsung atau berbangkit, sebarang kehilangan keuntungan dan kerugian reputasi, yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada perbuatan penipuan, ketidakjujuran atau jenayah Pemain.
 • Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, Pemain mengakui bahawa kebebasan sepenuhnya daripada kesilapan adalah mustahil untuk dicapai berkaitan dengan perisian komputer. Sekiranya Pemain menyedari bahawa perisian itu mengandungi sebarang ralat, gangguan atau ketidaklengkapan sedemikian, Pemain terikat secara sah untuk mengelak daripada mengambil sebarang kelebihan daripadanya/mereka. Selain itu, apabila menyedari ralat, gangguan atau ketidaklengkapan sedemikian, Pemain terikat secara sah untuk memberitahu Slots33 dengan segera secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah klausa ini, Slots33 berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada kelalaian atau tindakan Pemain dalam mengambil kesempatan daripada ralat, gangguan atau ketidaklengkapan tersebut.
 • Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain, Slots33 berhak untuk menggantung akaun Pemain sehingga penyelesaian dicapai. Penyerahan laporan sebarang pertikaian mesti dibuat secara bertulis dan mesti menyatakan tarikh, masa dan butiran pertikaian. Untuk mengemukakan pertikaian, ia mesti dihantar melalui Live Chat kepada sokongan Slots33. Pihak Pengurusan memandang serius pertikaian ahli dan akan berusaha untuk mengambil semua langkah yang perlu dan munasabah untuk menyiasat dan akhirnya menyelesaikan semua pertikaian.
 • Sekiranya Slots33 menggantung peruntukan perkhidmatan dan/atau membekukan akaun Pemain buat sementara waktu, Pemain yang terlibat dikehendaki melaksanakan tindakan pembetulan yang diperlukan, jika keadaan boleh diperbaiki. Setelah Slots33 mengesahkan bahawa Pemain telah berjaya menyelesaikan langkah pembetulan yang diperlukan, penyediaan perkhidmatan dan akaun Pemain boleh dikembalikan semula.
 • Slots33 berhak untuk menggantung dan/atau menamatkan mana-mana akaun Pemain atas apa-apa sebab sekalipun dan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sebarang baki kredit yang tinggal dalam akaun pada masa penggantungan dan/atau penamatan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik akaun melalui kaedah pembayaran yang akan ditentukan oleh Slots33. Slots33 juga berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menganggap tidak sah sebarang kemenangan dan untuk melupuskan sebarang baki kredit atau sebarang kemenangan lain atau kelayakan mana-mana akaun Pemain serta penggunaan mana-mana pemain perkhidmatan Slots33.
 • Keputusan Slots33 mengenai mana-mana aspek akaun Pemain, penggunaan perkhidmatan atau Laman Web, adalah muktamad dan tidak akan dibuka untuk semakan atau rayuan. Slots33 akan memberi Pemain notis munasabah sebelum berbuat demikian, melainkan keadaan menentukan bahawa Slots33 secara sah atau praktikal tidak boleh berbuat demikian.
 • Pautan ke laman web luaran disediakan untuk kemudahan pengguna sahaja. Slots33 tidak bertanggungjawab dan tidak berjanji untuk memastikan ketepatan, ketepatan masa atau penyelenggaraan kandungan dalam pautan tersebut.
 • Slots33 tidak bertanggungjawab ke atas kandungan dan/atau dasar privasi laman web luaran.
 • Slots33 tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung atau dialami oleh mana-mana pengguna yang timbul daripada atau berkaitan dengan pautan ke laman web luaran.
 • Dalam apa jua keadaan, Slots33 tidak boleh dikaitkan atau bergabung dengan mana-mana kenyataan, pendapat, tanda dagangan atau tanda perkhidmatan, logo, lambang, produk, perkhidmatan atau dengan pengendali atau pemilik laman web luaran.
 • Semua Pemain hendaklah memegang Pengurusan Slots33, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, syarikat induk, syarikat bersekutu, anak syarikat, pengiklan, penganjur atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekalnya tidak berbahaya dan tidak bertanggungjawab serta-merta atas permintaan dan akan menanggung rugi sepenuhnya mana-mana atau semua pihak ini daripada sebarang dan/atau semua tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan apa jua (termasuk yuran perundangan) yang mungkin timbul, termasuk daripada mana-mana pihak ketiga.
 • Sebarang penyertaan dalam Permainan adalah pilihan peribadi sepenuhnya, berdasarkan pertimbangan, analisis peribadi, dan adalah atas risiko Pemain sendiri. Dengan bermain Permainan, Pemain mengakui bahawa Laman Web dan/atau Permainan tersebut tidak menyinggung perasaan, menjijikkan, tidak adil atau bertentangan dengan moral awam.
 • Slots33 tidak menjamin bahawa perkhidmatan yang ditawarkan sepadan dengan jangkaan atau piawaian Pemain, dan adalah menjadi tanggungjawab Pemain untuk memastikan konfigurasi yang diperlukan dan keperluan untuk menggunakan perkhidmatan tersebut dimaksimumkan. Pemain mengakui bahawa sebahagian atau semua maklumat tersebut mungkin bersifat sementara dan mungkin tertakluk kepada semakan semula atau pengubahsuaian.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Pemain untuk sebarang kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Permainan. Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, Pemain mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada Pemain atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian kepada, penggantungan atau pemberhentian Permainan tersebut.
 • Slots33 berikrar untuk menawarkan kedua-dua penyelesaian pertikaian yang adil dan tepat pada masanya tanpa kos atau beban yang tidak wajar, dengan memegang rekod pertaruhan dan transaksi yang terperinci bagi semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk tempoh 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.
 • Walaupun segala usaha untuk memastikan ketepatan keseluruhan dalam rekod, Slots33 tidak dan tidak akan menerima tanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan berkenaan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
 • Penafian ini hendaklah dibaca sepenuhnya dan hendaklah ditafsirkan hanya selepas membaca Terma dan Syarat serta Polisi Privasi. Dengan menggunakan Laman Web ini, Pemain dianggap telah membaca, memahami dan mengakui semua Terma dan Syarat, Dasar Privasi dan penafian.
Slots33 Game MB Home
Home
Slots33 Game Mb Wallet
Dompet
Slots33 Game MB Promo
Promo
Slots33 Game Icon Refferal
Rujukan
Slots33 Game Account
Akaun